Algemene voorwaarden

zonder kleine lettertjes.

Deze voorwaarden gebaseerd op eenvoudige en heldere afspraken. Voorwaarden die leesbaar en begrijpelijk zijn. Maar vooral voorwaarden die de relatie die we met jou als klant hebben goed beschrijven. Dit alles met als doel om precies te weten waar jij aan toe bent, maar ook wat wij van jou en jij van ons mag verwachten.

Niels de VriesDirecteur/eigenaar

In onze algemene voorwaarden lees je onder andere wat we met elkaar afspreken, waar onze dienstverlening uit bestaat en wat we van elkaar mogen verwachten.

Altijd een offerte

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Als een opdrachtgever akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte online te ondertekenen. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan ik er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich
voordoen dan zal Compucraft de opdrachtgever tijdig inlichten.

Communicatie

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Compucraft en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contact persoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de de opdrachtgever te handelen.

Nabewerking en feedbackrondes

4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

  1. Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  2. Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities et cetera)
  3. Versie 3: finaal. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

Licentie en copyright

6 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Compucraft kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

7 – Auteursrecht

Alle door Compucraft geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Compucraft en worden niet beschikbaar gesteld.

9 – Copyright

De klant geeft Compucraft toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Compucraft en haar partners.

In geval van copyrightschending is Compucraft niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Op tijd betalen

11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 15 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • 1 Eerste herinnering: 1 dag, geen extra kosten
  • 2 Tweede herinnering: 7 dagen, geen extra kosten
  • 3 Derde en laatste herinnering: 14 dagen, geen extra kosten
  • 4 Incasso: 21 dagen, de zaak wordt automatisch overgedragen aan ons incassobureau, 15% incasso kosten en wettelijk verplichte rente over het totaalbedrag.

Incasso wordt uitgevoerd door Payt Incasso.

12 – Deelbetaling

Direct na de eerste filmdag wordt een deelfactuur gestuurd voor de tot dan toe geleverde diensten.

13 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

Aansprakelijkheid

14 – Aansprakelijkheid

Compucraft is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Wanneer Compucraft door technisch falen of overmacht niet in staat is om de productie te voltooien, behoud zowel de opdrachtgever als Compucraft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kunnen door de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

Goed om te weten

Prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de genoemde aantallen. Deze offerte is onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en/of eventuele typefouten. Oplevertijden zijn indicatief.

Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producties. Door akkoord te gaan met bijgevoegde offerte gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.